Brief verantwoording 2022

Beste medeparochianen,

Een speciaal woord van dank aan alle betrokken parochianen die op diverse wijzen bijdragen aan onze parochies en rectoraat middels kerkbijdragen of de actie Kerkbalans of door zich in te zetten als vrijwilliger of anderzijds. Mede door uw inzet en bijdragen kunnen beide parochies van de Grote Kerk en Paterskerk alsmede het rectoraat St. Jozef in Smakt als geloofsgemeenschappen de kernboodschap van liefde en hoop blijven uitdragen.

Door de Corona pandemie hebben het Bisdom en onze parochies en rectoraat sinds maart 2020 moeten improviseren en bepalen hoe met de opgelegde coronamaatregelen om te gaan binnen onze kerkgemeenschappen. Na een harde lockdown werden begin 2022 deze maatregelen langzaam versoepeld en uiteindelijk vervielen de laatste coronamaatregelen in maart 2022. Gelukkig konden daardoor ook de Christelijke feestdagen met Pasen, Pinksteren, de H. Communie, het H. Vormsel en Kerstmis het afgelopen jaar en ook recent onze jaarlijkse bijeenkomst op nieuwjaarsdag weer doorgang vinden.

Met ingang van 2022 is de federatie van de RK-parochies St. Petrus’ Banden en Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten in Venray Centrum samen met het rectoraat St. Jozef in Smakt onder de naam RK Venray van start gegaan en van harte beveel ik u onze nieuwe website aan, alwaar u veel informatie over onze parochies en rectoraat kunt vinden www.rkvenray.nl.   Ook de Federatie St. Oda bestaande uit de RK-parochies van Leunen, Veulen, Heide, Ysselsteyn, Merselo en Vredepeel heeft vanaf begin 2022 gestalte gekregen en gedurende 2022 is ijverig doorgewerkt aan een verdere federatievorming van de overige RK-parochies in de kerkdorpen van Venray.

Onze dankbaarheid gaat ook uit aan allen die hebben bijgedragen aan de voltooiing van onze prachtig gerenoveerde Grote Kerk en haar kerktoren en een bijzondere dank aan Stichting Carillon Venray die met hulp van sponsoren bijna € 10.000 hebben opgehaald als bijgedrage voor de renovatiekosten. Op zondag 2 oktober werd na afloop van de door de zangers van St. Frans gezongen hoogmis van 11.00 uur de gerestaureerde Zeven Smarten (zeven terracotta reliëfs) in het voorportaal van de Paterskerk in aanwezigheid van bisschop Smeets ingezegend. Namens het kerkbestuur aan alle vrijwilligers van Stichting Kruisen en Kapellen een welgemeend dankjewel.

In de herfst van 2022 is door de Gemeente Venray met hulp van alle kerkbesturen en het dekenaat-bestuur een kerkenvisie gepresenteerd voor alle kerkgebouwen in onze gemeente. Deze kerkenvisie geeft inzicht in de status, waarde en potentieel van het religieus erfgoed in de Gemeente Venray. Het helpt om een integrale zienswijze te formuleren m.b.t. dit cultuur-historische erfgoed die leidt tot een duurzaam toekomstperspectief voor de kerkgebouwen.

Omroep Venray verzorgd elke zondag ochtend om 09.30 uur trouw met een aantal vrijwilligers de wekelijkse uitzending van de Heilige Mis alsmede bijzondere H. Missen, zoals o.a. de nachtmis met Kerstmis en de Carnavalsmis vanuit de Grote Kerk. Uit de vele reacties van onze parochianen blijkt dat dit zeer op prijs wordt gesteld. Binnenkort zullen deze wekelijkse uitzendingen middels aanschaf van een nieuwe video- en audioinstallatie een meer permanent karakter krijgen, waarbij opgemerkt dient te worden dat Omroep Venray hierbij belangeloos hulp heeft aangeboden, waarvoor onze dank. U zult begrijpen dat een dergelijke investering veel geld kost en zijn daarom zeer erkentelijk voor elke geldelijke bijdrage.

Resultaten

Na jarenlange verliezen resteert helaas ook in het jaar 2022 een aanmerkelijk verlies. Vooral aan het begin van 2022 is het Coronavirus nog van invloed geweest op de resultaten in beide parochies en het rectoraat en met name tijdens de St. Jozefmaand in maart 2022.

Het nadelige verschil van € – 44.000 in het gezamelijke resultaat van de parochiefederatie RK Venray van het voorbije jaar ten opzichte van het jaar 2021 kenmerkt zich vooral door aanzienlijk minder opbrengsten kerkbijdrage, deposito’s en spaarrekeningen € – 21.500 en hogere kosten € – 2.500 en lagere afdracht aan het Bisdom € 4.500 en een negatief verschil in bijzondere baten en lasten van in totaal € – 24.500. Over 2022 resteert daardoor een negatief resultaat van in totaal € – 46.500,-. Het kerkbestuur blijft echter streven om de exploitatie sluitend te krijgen, echter door de gestegen energiekosten en de zeer hoge inflatie zal het ook de komende jaren voor het kerkbestuur een flinke uitdaging blijven om de exploitatie van beide parochies en het rectoraat positief af te kunnen sluiten. Voor een sluitende exploitatie, waarbij het kerkbestuur haar huishoudboekje op orde kan houden en tevens het vermogen op peil kan houden, blijft uw gewaardeerde bijdrage van eminent belang,.

De cijfers in het bovenstaande overzicht laten de exploitatieresultaten zien van onze beide parochies en voor het eerst ook van het rectoraat van het voorbije jaar 2022. Deze cijfers betreffen voorlopige (afgeronde) cijfers en het jaar 2021 sluiten we definitief af met een gezamenlijk negatief resultaat van € – 2.430. Ook het jaar 2023 wordt door het kerkbestuur als een uitdagend jaar beschouwd, met name door gestegen energiekosten en de zeer hoge inflatie zal er sprake zijn van hogere onderhoudskosten en kosten voor de instandhouding van de kerken en overige gebouwen. Daarnaast zullen de gestaag dalende inkomsten uit de kerkbijdragen, collecten, stipendia e.d. belangrijke aandachtspunten blijven om een sluitende exploitatie te bewerkstelligen.

Inkomsten

De gezamelijke inkomsten zijn het afgelopen jaar met – 6,5% teruggelopen, voor de Grote Kerk betrof de achteruitgang – 2,5%, voor de Paterskerk betrof de achteruitgang – 12,9% voornamelijk veroorzaakt door een achteruitgang van

opbrengsten deposito’s en spaarrekeningen en voor het rectoraat betrof het een achteruitgang – 8,4%.

De kerkbijdragen en de overige bijdragen parochianen blijven de voornaamste bron van inkomsten voor onze parochies en het rectoraat. echter door overlijden van parochianen nemen de kerkbijdragen al jaren gestaag af. Ook de inkomsten uit vermogen en bezittingen laten een daling zien. Voor de financiële stabiliteit worden vanuit het vermogen eventuele tekorten in de exploitatie aangevuld. Beide parochies en het rectoraat hebben een zogenaamde ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor o.a. over schenkingen géén belastingafdracht verschuldigd is. Het kerkbestuur beveelt u van harte aan om uw kerkbijdragen fiscaal aftrekbaar te laten zijn. Daarnaast zijn er nog meer mogelijkheden om fiscaal vriendelijk bij te dragen aan onze geloofsgemeenschappen. Voor nadere informatie hierover kunt u natuurlijk contact opnemen met de penningmeester en vriendelijk verwijs ik u ook graag naar onze nieuwe website www.rkvenray.nl.

Kosten

De gezamelijke kosten namen het afgelopen jaar met ca. – 6,8% toe, voor de Grote Kerk betrof de toename – 10,6% voornamelijk veroorzaakt door een afname van incidentele baten en lasten van ca. € 12.000, voor de Paterskerk Kerk betrof de toename – 4,8%  en voor het rectoraat was er sprake van een afname 8,4%.

Kosten voor groot onderhoud aan de Grote Kerk en de Paterskerk zijn op korte termijn niet te verwachten, maar in de Grote Kerk zijn nog wel aanzienlijke uitgaven te verwachten voor een video- als audioinstallatie, die dringend aan vernieuwing toe is. Daarnaast zijn er forse uitgaven te verwachten voor groot onderhoud vanwege verduurzaming van het gebruik van de van de kerk van het rectoraat St. Jozef in Smakt. Tenslotte zijn er nog forse uitgaven door groot onderhoud te verwachten voor overige gebouwen, opdat de opbrengsten materiële vaste activa op peil kunnen blijven. Beide kerkgebouwen in Venray Centrum alsook de kapel in Smakt zijn rijksmonumenten en tevens markante oriëntatiepunten, die mede instand worden gehouden door de belangenloze inzet van vele vrijwilligers. Komende zomer zal er voor het eerst een gezamelijke feestelijke gelegenheid zijn om alle vrijwilligers uitgebreid te danken die de afgelopen jaren zich vaak belangenloos hebben ingezet voor de instandhouding van onze kerkgebouwen en onze geloofsgemeenschappen.

Uw financiële steun blijft noodzakelijk

Het priesterteam, de deken, pastoor Rijs en pastoor Geudens alsmede ook het kerkbestuur willen u oprecht danken voor uw inzet en/of financiële bijdrage in het voorbije jaar. Door uw bijdragen en uw inzet als vrijwilliger kunnen we onze mooie kerken en kapel in stand houden en kunnen ook werken aan een broodnodige revitalisering van onze geloofsgemeenschappen, zodat we de kernboodschap van liefde en hoop kunnen blijven uitdragen Vriendelijk doen we daarom een beroep op u om onze beide parochies en het rectoraat ook dit jaar geldelijk te blijven steunen en zullen binnenkort de actie kerkbalans bij u onder de aandacht brengen. Met uw gewaardeerde steun zorgen wij dat onze kerken, kapel en onze geloofsgemeenschappen, ook voor de generaties na ons, behouden blijven!

Maris Heijnen,
Penningmeester RKVenray
Venray, februari 2023

ANBI & KvK

Grote Kerk

Paterskerk

Rectoraat St. Jozef