Brief verantwoording 2020

Beste medeparochianen,

Alle parochianen die onze beide kerkgemeenschappen steunen, hetzij door kerkbijdragen of hetzij door zich in te zetten als vrijwilliger, willen wij oprecht dank zeggen en voor het nieuwe jaar willen wij u graag alle goeds en voorspoed toewensen. Sinds maart 2020 hebben de parochies als gevolg van de Corona pandemie moeten improviseren en bepalen hoe daarmee het beste mee om kunnen gaan in beide kerkgemeenschappen. In zowel 2020 en 2021 waren beide kerken zelfs een tijdje gesloten als gevolg van opgelegde maatregelen. Christelijke feestdagen met Pasen, Pinksteren, de H. Communie, het H. Vormsel en Kerstmis konden helaas niet altijd gevierd worden zoals te doen gebruikelijk en voorts kon ook de jaarlijkse bijeenkomst op nieuwjaarsdag niet doorgaan.

Gedurende het jaar 2021 is ijverig gewerkt aan een verdere federatievorming van zowel de RK-parochies in Venray Centrum alsook van de RK-parochies in de kerkdorpen van Venray. Het kerkbestuur is verheugd u te kunnen mededelen dat met ingang van 01-01-2022 onder verantwoordelijkheid van het huidige kerkbestuur ook het rectoraat St. Jozef in Smakt onderdeel uitmaakt van de parochiefederatie RK Venray. Bovendien heeft per dezelfde datum onder verantwoordelijkheid van een ander nieuw kerkbestuur een federatievorming van de RK-parochies van Leunen, Veulen, Heide, Ysselsteyn, Merselo en Vredepeel onder de naam Federatie St. Oda gestalte gekregen. Namens de parochiefederatie RK Venray is medio 2021 een nieuwe website live gegaan onder de naam www.rkvenray.nl. Voor actuele informatie over de RK-parochies in Venray en het dekenaat bevelen we deze website U van harte aan.

Vanuit een inmiddels prachtig gerenoveerde Grote Kerk en Kerktoren mogen we onze zegeningen tellen voor de trouwe inzet van Omroep Venray voor haar wekelijkse uitzendingen van de Heilige Mis op zondagochtend. Hiervoor namens het kerkbestuur en de vele trouwe kijkers een welgemeend dankjewel. Het kerkbestuur heeft besloten om deze wekelijkse uitzendingen in het nieuwe jaar zoveel mogelijk in eigen beheer een permanent karakter te geven, waarbij wel opgemerkt dient te worden dat zowel de video- als audioinstallatie dringend aan vernieuwing toe is. Door de zeer prettige samenwerking met Omroep Venray durven we als kerkbestuur deze stap te zetten, temeer daar Omroep Venray hierbij belangenloos haar hulp heeft aangeboden.

Resultaten

Na forse verliezen in 2018 en 2019 en kleinere verliezen in 2020 voor de Grote Kerk en Paterskerk resulteert over 2021 voor de Grote Kerk nog steeds een verlies zij het een klein verlies en voor de Paterskerk zelfs een klein postief resultaat, dat te samen resulteert in een zeer bescheiden positief resultaat voor beide parochies in totaal. Ook gedurende 2021 is het Coronavirus van invloed geweest op de resultaten in beide parochies, echter het resultaat over het voorbije jaar kende ook enkele eenmalige meevallers, waaronder een vrijval pensioen-voorziening. Over 2021 resteert een voorlopig klein positief resultaat van in totaal € 2.000,-, waarbij we voor dat jaar mogen concluderen dat het streven van het kerkbestuur om de exploitatie sluitend te krijgen zo goed als gerealiseerd is. Komend jaar het kerkbestuur de exploitatie van beide parochies afzonderlijk alsook van het rectoraat wederom positief af te kunnen sluiten. Voor dit streven blijven de bijdragen van parochianen en kerkgangers zeer wezenlijk om het huishoudboekje en het vermogen op peil te houden.

De cijfers in het bovenstaande overzicht laten de exploitatieresultaten zien van onze beide parochies van het voorbije jaar. De cijfers over 2021 betreffen voorlopige (afgeronde) cijfers. Het jaar 2020 sluiten we definitief af met een gezamenlijk negatief resultaat van € – 25.244. Ook het jaar 2022 wordt door het kerkbestuur als een uitdagend jaar beschouwd, daar de kosten voor het onderhoud van de kerk en overige gebouwen een grote last blijven, terwijl de gestaag dalende inkomsten uit de kerkbijdragen, collecten, stipendia e.d. de belangrijkste aandachtspunten blijven om een sluitende begroting te bewerkstelligen.

Inkomsten

Door de Corona pandemie waren de overige bijdragen parochianen in 2020 met meer dan 40% afgenomen ten opzichte van het jaar 2019, echter in het jaar 2021 is deze daling ten opzichte van 2019 gelukkig gehalveerd. Doordat beide kerken in het voorbije jaar minder lang leeg bleven en er ook weer meer kerkgangers aan de diverse H. Missen deelnamen zijn de totale inkomsten hoger dan in 2020, maar nog steeds aanmerkelijk lager dan de totale inkomsten in 2019. Door met name overlijdens neemt het aantal deelnemers aan de kerkbijdragen gestaag af. De kerkbijdragen en de overige bijdragen parochianen vormen echter nog steeds de voornaamste bron van inkomsten voor onze parochies en ook voor de financiële stabiliteit. Ook de inkomsten uit vermogen en bezittingen laten een licht stijgende lijn zien. Het vermogen heeft in het voorbije jaar een duidelijk waarneembare stijging laten zien. Vanuit het vermogen worden eventuele tekorten in de exploitatie aangevuld. Beide parochies hebben een zogenaamde ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor de parochies over o.a. schenkingen geen belastingafdracht verschuldigd zijn. Het kerkbestuur biedt u graag de mogelijkheid uw kerkbijdragen fiscaal aftrekbaar te laten zijn. Tevens zijn er nog andere mogelijkheden om fiscaal vriendelijk bij te dragen aan kerkgemeenschappen. Voor nadere informatie hierover verwijs ik u graag naar onze nieuwe website, maar u kunt natuurlijk ook contact opnemen met haar penningmeester.

Kosten

Ten opzichte van 2019 waren de kosten in 2020 aanmerkelijk gedaald door minder uitgaven als gevolg van de Corona pandemie. In het jaar 2021 vertonen de kosten in onze parochies een licht stijgende trend door de ruimere openstellingen van beide kerken. De toename van de kosten in 2021 waren opmerkelijk minder dan de toename van de inkomsten, maar het resultaat is vooral positief beinvloed door eenmalige baten. De meeste kosten laten een enigzings dalende trend zien, echter de kosten van erediensten (koren en kaarsen) zijn aanmerkelijk gestegen door de ruimere openstellingen en ook de afschrijvingskosten zijn fors toegenomen door de investeringen die samenhangen met het grote renovatieproject van de Grote Kerk en de Kerktoren. Veel onderhoud aan de Paterskerk en Grote Kerk is op korte termijn niet te verwachten, maar in de Grote Kerk zijn nog wel forse uitgaven te verwachten voor de video- als audioinstallatie die dringend vernieuwd moet worden om de permanente uitzendingen via Omroep Venray te kunnen realiseren.

Beide kerkgebouwen zijn kernmerkende oriëntatiepunten in het centrum van Venray, die mede instand worden gehouden door de belangenloze inzet van vele vrijwilligers, waarvoor onze dank. Door de Corona pandemie heeft een officiële en feestelijke opening van de gerenoveerde Grote Kerk helaas nog geen doorgang kunnen vinden. Maar wat in het vat zit verzuurt niet en te zijner tijd zullen we als Kerkbestuur u hierover nader informeren.

Financiële steun van de parochianen blijft noodzakelijk

Namens het priesterteam, de deken, pastoor Rijs en Pastoor Geudens alsmede ook het kerkbestuur wil we u oprecht hartelijk danken voor uw inzet en/of financiële bijdrage in het voorbije jaar. Mede door uw bijdragen en uw inzet als vrijwilliger werken we aan het behoud van onze mooie kerken en kapellen en aan de verdere verdieping en revitalisering van onze kerkgemeenschappen. Vriendelijk doen we daarom aan u de oproep om onze beide parochies en het rectoraat ook in de toekomst te blijven steunen. Met uw steun houden wij onze kerken en kapellen en vitale kerkgemeenschappen in stand!

Maris Heijnen, Penningmeester Grote Kerk en Paterskerk
Venray, januari 2022

ANBI & KvK

Grote Kerk

Paterskerk

Rectoraat St. Jozef