Brief verantwoording 2020

Beste medeparochianen,
Hartelijk dank aan alle betrokken parochianen die onze beide kerkgemeenschappen steunen, hetzij door kerkbijdragen, hetzij door zich in te zetten als vrijwilliger. Mede door uw bijdrage en inzet kunnen de parochies vitale kerkgemeenschappen blijven.

Het voorbije jaar heeft sinds maart 2020 voor beide parochies in het teken gestaan van Covid-19 en hoe daarmee om te gaan binnen onze Venrayse kerkgemeen-schappen. Door de opgelegde maatregelen bleven onze beide kerken een tijdlang dicht, zelfs met Pasen. Feestdagen rondom de H. Communie en het H. Vormsel alsook met Kerstmis konden niet gevierd worden zoals gebruikelijk. Het Kerkbestuur zag zich zelfs genoodzaakt om de toegang tot de Kerstvieringen te maximeren middels toegangsbewijzen, een unicum, maar desondanks een zeer vervelende maatregel. Door de maatregelen en beperkingen ontstonden ook nieuwe initiatieven en wij mogen ons verheugen op de wekelijkse uitzendingen van de Heilige Mis op zondagochtend door Omroep Venray vanuit een mooie gerenoveerde Grote Kerk. De positieve reacties op de uitzendingen en de vele kijkers hebben het kerkbestuur gesterkt in haar overtuiging dat deze uitzendingen voldoen aan een behoefte om, weliswaar op afstand, deel te blijven nemen aan kerkdiensten. Vandaar dat het kerkbestuur voornemens is om deze wekelijkse uitzendingen een permanent karakter te geven. Het kerkbestuur is daarnaast ook zeer ingenomen met de prettige samenwerking en daarom een welgemeend dankwoord aan Omroep Venray.

Resultaten

Na een groot verlies in 2019 voor de Grote Kerk en Paterskerk is het resultaat over 2020 voor beide parochies weliswaar nog negatief, maar gelukkig niet meer zo dramatisch als in de jaren 2018 en 2019. Hoewel het Coronavirus een aanzienlijke invloed heeft gehad op de resultaten in beide parochies, valt het resultaat over 2020 enigzins mede door eenmalige meevallers, waaronder een gift en een NOW tegemoetkoming. Voor 2020 resteert er per saldo een voorlopig negatief resultaat van in totaal € – 20.500,-. Het kerkbestuur blijft streven om de exploitatie sluitend te krijgen en realiseert zich, dat dit streven erg lastig wordt, doordat de bijdragen door steeds minder mensen bijeengebracht worden. Deze bijdragen van parochianen en kerkgangers blijven echter wel zeer wezenlijk. Ondanks dat de Coranacrisis zich ook in 2021 blijft manifesteren, zorgen de inzet van vele vrijwilligers en incidentele giften ervoor dat we in staat zijn het huishoudboekje en het vermogen op peil te houden.

De cijfers in het bovenstaande overzicht laten de exploitatieresultaten zien van onze beide parochies van het voorbije jaar. De cijfers over 2020 betreffen voorlopige (afgeronde) cijfers. Het jaar 2019 sluiten we definitief af met een gezamenlijk negatief resultaat van € – 70.278. Ook voor 2021 wordt door het kerkbestuur nog een tekort voorzien. De kosten voor het onderhoud van de kerk en overige gebouwen blijven een grote last, terwijl de gestaag dalende inkomsten uit de kerkbijdragen, collecten, stipendia e.d. de grootste uitdagingen blijven voor een sluitende begroting.
Daarnaast is van belang te melden dat met ingang van 01-01-2022 aan de parochies Grote Kerk en Paterskerk ook het rectoraat St. Jozef in de Smakt toegevoegd zal gaan worden, waardoor een verdere clustervorming binnen het dekenaat Venray vorm krijgt.

Inkomsten gedaald

Het voorbije jaar zijn de totale inkomsten aanmerkelijk lager uitgekomen door met name lagere inkomsten uit de kerkbijdragen en overige bijdragen van parochianen, ondanks een eenmalige gift. Doordat beide kerken in het voorjaar leeg bleven en later door een beperkende maatregel ook minder kerkgangers, zijn vooral de inkomsten uit collecten en stipendia negatief beinvloed. Verder valt op dat het aantal deelnemers aan de kerkbijdragen gestaag afneemt (met name door overlijden). De kerkbijdragen blijven een voorname basis voor onze financiële stabiliteit. Ook de inkomsten uit vermogen en bezittingen zijn als gevolg van de Coronamaatregelen beduidend lager. Omdat de Kerk een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is hoeven we geen afdracht aan de belastingdienst te doen. Het vermogen is in de afgelopen jaren door enkele legaten, die we rechtstreeks aan het eigen vermogen hebben toegevoegd, redelijk op peil gebleven. Vanuit dit vermogen worden de tekorten op de exploitatie aangevuld. De mogelijkheid bestaat om kerkbijdragen fiscaal aftrekbaar te laten zijn en daarnaast zijn er nog andere fiscale mogelijkheden om financieel bij te dragen aan beide kerkgemeenschappen. Voor nadere informatie hierover verzoek ik u contact op te nemen met de penningmeester.

Kosten gedaald

In de voorbije jaren vertonen de kosten in onze parochies gelukkig een dalende trend, maar met name in 2020 zijn de kosten aanmerkelijk lager. De afname van de kosten in het voorbije jaar was zelfs groter dan de afname van de inkomsten, echter deze inkomsten werden eenmalig positief beinvloed door een forse gift. Door de Coronacrisis, maar vooral ook door goed te letten op allerlei uitgaven (bijv. geen Kerststol, maar een Kerstkaart) was het kerkbestuur in staat om de meeste kostenposten te laten dalen. De kosten voor erediensten (koren en kaarsen) en pastoraal zijn fors minder, doordat beide kerken een tijdlang gesloten zijn geweest en ook minder kerkgangers mochten ontvangen. Ook de personeelskosten waren behoorlijk lager door per saldo meer uitlenen dan inlenen van priesters. In 2020 zijn er ook minder onderhoudskosten geweest aan de kerken en diverse gebouwen en veel onderhoud aan de Paterskerk en Grote Kerk is op korte termijn niet te verwachten, daar het grote renovatieproject (glas-in-lood zuidzijde en kerktoren) van de Grote Kerk inmiddels naar tevredenheid afgerond is. Beide kerkgebouwen blijven voor het centrum van Venray van meerwaarde en bij de instandhouding zijn vele vrijwilligers actief, waarvoor dank. Door de Coronacrisis heeft de jaarlijkse parochiebijeenkomst op nieuwjaarsdag helaas geen doorgang kunnen vinden. Een feestlijke opening van de gerenoveerde Grote Kerk kan pas plaats vinden, zodra het Coranavirus het toelaat en het kerkbestuur zal u hierover dan nader berichten.

Financiële steun van de parochianen blijft noodzakelijk

Namens de deken, kapelaan en ook het kerkbestuur wil ik u oprecht hartelijk danken voor uw inzet en/of financiële bijdrage in het voorbije jaar. Mede door de vrijwillige bijdragen en de inzet van vele vrijwilligers zijn we als Venrayse parochies in staat om verder te werken aan het behoud van onze mooie kerken en aan de verdieping van onze kerkgemeenschappen. Tenslotte doe ik een vriendelijke oproep aan u om onze parochies ook in de toekomst te blijven steunen. Met uw steun houden wij onze beide kerken en kerkgemeenschappen in stand!

Maris Heijnen, penningmeester Grote Kerk en Paterskerk
Venray, januari 2020

ANBI & KvK

Grote Kerk

Paterskerk

Rectoraat St. Jozef